mentions-legales.jpgUn stylo signant un contrat

Informatie over de vereniging

De vereniging zonder winstoogmerk “Maison du Tourisme Meuse Condroz Hesbaye”, afgekort “MT MCH”, met maatschappelijke zetel te Quai de Namur, 1 te 4500 Huy – België, ingeschreven bij het BCE onder nummer 0667.978.721 – BE47 0689 3182 6180 – RPM: Liège (Division Huy)

Fotokredieten

De site en de inhoud ervan worden beschermd door de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom en met name door de wet inzake het auteursrecht en de naburige rechten, de wet inzake de bescherming van databanken en de wet inzake de bescherming van computerprogramma’s, alsook, indien van toepassing, de Benelux-conventie inzake intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen).

In deze context zijn alle elementen van welke aard dan ook (stilstaande beelden, geanimeerde beelden, foto’s, databases, handelsmerken, illustraties, logo’s, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) op de site beschermd.

Zo is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Maison du Tourisme Meuse Condroz Hesbaye elke reproductie, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of volledige wijziging van welk element van de site dan ook, op welke manier dan ook, verboden.

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot civielrechtelijke of zelfs strafrechtelijke vervolging in overeenstemming met de geldende wetgeving.

© S.Pêcheur – © C.Robert – © Château de Jehay – © Château de Modave ASBL – © Gianni Di Puma – © Didier Flavion – © FTPL – © FTPL Patrice Fagnoul – © FTPL Marie-Frédérique Dodet – © Provincie Luik – © FTPL Loïc Chukart – © FTLB P.Willems – © FTPL Patrice Moray – © Michel Houssonloge – © WBT-J.L. Flemal – © WBT-David Samyn – © Hexapoda – © Pixabay – © G. Radermecker – © Martin Dellicour – © Éric Léonard – © GAL Meuse@Campagne – © GAL Je suis hesbignon – © Trekking et Voyage Maxime Alexandre – © Ju On the Road – © Cliff VDH – © Travellers Family – © Theprettygetaway – © So&Bia

Verwerking en bescherming van gegevens

De vzw “Maison du Tourisme Meuse Condroz Hesbaye”, afgekort “MT MCH”, met maatschappelijke zetel te Naamkaai, 1, 4500 Hoei – België, ingeschreven bij het BCE onder nummer 667.978.721, verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te respecteren.

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor MT MCH en de verschillende partnerserviceproviders, die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten en die zich er uitdrukkelijk toe hebben verbonden de geldende bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.

De door u verstrekte gegevens worden door MT MCH uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, klanttevredenheidsonderzoek, informatie of promotie over producten en/of diensten (direct marketing).

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende privacy hebt u recht op informatie, toegang, wijziging en, tot op zekere hoogte, verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.

U kunt dus eisen dat uw gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd.

U hebt ook te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Het plaatsen van links – (crosslinks of wederkerige links)

Link van sites van derden naar deze site
De redactiebeheerder staat het plaatsen van een hyperlink toe vanaf elke website, met uitzondering van websites waarop polemische, pornografische of xenofobe informatie wordt verspreid of die de gevoeligheden van de meeste mensen kunnen aantasten.In alle gevallen behoudt de redactiebeheerder zich het recht voor om te verzoeken om verwijdering van een link als hij/zij van mening is dat de referent (bronsite) niet voldoet aan de hierboven gedefinieerde regels.
Links van deze site naar sites van derden
De redactiebeheerder behoudt zich het recht voor om te ‘verwijzen’ naar sites van derden. Als u deze links opent, verlaat u deze website. De sites waarnaar wordt verwezen, worden niet beheerd door de redactiebeheerder van deze site en laatstgenoemde is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de koppelingen die erop staan of wijzigingen of updates die erop worden aangebracht.

auteursrecht en gebruiksrechten

Wettelijke bepalingen
Toegang tot de site geeft niet het recht deze te gebruiken zonder toestemming van de redactiebeheerder. Voor elk gebruik van de op deze site aanwezige bronnen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of met betrekking tot vorm, lay-out, structuur, enzovoort) moet vooraf een verzoek worden ingediend bij de redactiebeheerder. De redactiebeheerder verleent voornamelijk toestemming om de inhoud van de site te bekijken.
Verantwoordelijkheid
De redactiebeheerder streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de informatie, maar kan deze niet garanderen of de volledigheid ervan vaststellen. Hij behoudt zich het recht voor om de informatie op de pagina’s van deze website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Siteontwerp en hosting

Grafisch ontwerp: Shortcut
Ontwikkeling: Shortcut
Hosting: OVH

Sluiten